1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksen nimi lyhennetään KELSU ry.

 

  1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoitus on tukea luonnonkauneuden, luonnon monimuotoisuuden, alueellisen lajirunsauden ja suomalaisen perinnemaiseman säilymistä. Yhdistys ajaa myös eläinten hyvinvoinnin parantamista ja toimii kansallismielisten luonnon- ja eläinsuojelijoiden yhdyssiteenä. Yhdistys edistää myös yhteistyötä kaikkien muiden luonnonsuojelusta ja eläinsuojelusta kiinnostuneiden tahojen välillä sekä heidän kanssaan. 

Yhdistys tukee ja edistää luomuruoantuotantoa sekä sellaista koti- ja pientilallisuutta mikä tukee yhdistyksen tarkoitusta.

 

 

 

  1. Toiminnan muodot

 

Yhdistys pyrkii tavoitteisiinsa tukemalla luontoon ja eläimiin liittyvän tiedon levittämistä, tekemällä kannanottoja, toimimalla eläin- ja luonnonsuojeluun liittyvissä projekteissa sekä hankkimalla niille rahoitusta sekä pyrkimällä parantamaan lainsäädäntöä niin että se edesauttaa Suomen luontoa ja eläinten hyvinvointia.  

 

4. Jäsenyyden ehdot

 

Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä jäseniksi 15 vuotta täyttäneitä luonnollisia henkilöitä sekä oikeushenkilöitä. Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen aatteet ja tarkoitus.

Jäsenellä on oltava voimassa oleva postitusosoite ja/tai sähköpostiosoite kokouskutsujen vastaanottamista varten.

Yhdistys voi nimittää myös kunniajäsenen/jäseniä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Kunniajäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenen erottamista koskevat samat säännöt kuin tavallista jäsentä, lukuun ottamatta jäsenmaksuvelvoitetta.

 

  1. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Liittymismaksu on liittymisvuoden jäsenmaksu. Vuosittaisen jäsenmaksun määrittää  yhdistyksen hallitus.

 

  1. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja  hallituksen toimikausi alkaa sen syyskokouksen jälkeisen vuoden ensimmäisenä päivänä missä uusi hallitus on valittu.

 

  1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

  1. Tilikausi

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

  1. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Vuosikokouksen lisäksi yhdistyksessä pidetään myös joka toinen vuosi syyskokous, joaa valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.  Syyskokouksessa käsitellään myös muita tarpeelliseksi nähtyjä asioita.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vähintään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä elo-marraskuussa.

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokoukset voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyksien tai puhelimen kautta.

 

  1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

  1. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

  1. Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Yhdistyksen luonnollisella jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Juridinen henkilö voi erota yhteisön ylimmän päättävän elimen päätöksellä joka toimitetaan tiedoksi hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yksinkertaisella äänten enemmistöllä kokonaan tai määräajaksi mikäli se katsoo jäsenen toiminnallaan merkittävästi vahingoittaneen yhdistystä tai merkittävästi toimineen sen tarkoitusta vastaan tai jos jäsen ei enää täytä jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen hallitus voi päätöksellään erottaa yhdistyksen jäsenen jollakin seuraavista erottamisperusteista:
Jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksamatta.
Jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä
Jäsen ei ole täyttänyt yhdistykseen liittyessään tai ei enää yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.